Skip to main content

Limited Şirket Kuruluş

 1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 2. Dilekçe (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış),
 3. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış),
 4. Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda onaylanmış; şirket sözleşmesi (Not: Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.),
 5. Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi
  Bu belgelerde;
  a) Müdürlüğe seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
  b)Müdürlüğe seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Müdürlüğe seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),
 6. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı, ( 1 asıl),
 7. Ortakların ve müdürlerin;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
  b) Fotoğrafı (1 adet),
 8. Ortaklar Dışında Şirketi Temsile Yetkili Olanlar İçin Müdürlüğümüzde veya Müdürlüğümüze Gönderilmek Üzere Diğer Sicil Müdürlüklerinde Ticaret Unvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyanı.
 9. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,
 10. Bir tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl),
 11. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
 12. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
 13. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
 14. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının Oda veznesine yatırıldığını gösteren dekont
 15.  Tüzel kişilik ortak oluyor ise;
  a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl),
  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
  b) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),
  c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
  ç)Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),
  * Limited Şirket müdürlerinin en az birinin mutlaka şirket ortağı olması zorunludur.

Not : Müdürlüğümüzce onaylanacak ana sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar:
(1) On sekiz yaşından küçük kişilerin şirkette kurucu ortak olabilmesi için şirket sözleşmesinin velileri tarafından imzalanması gerekir. Velinin tek kişi olması halinde, nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi zorunludur.
(2) On sekiz yaşından küçük kişinin velisiyle birlikte şirket kurucusu olması halinde, vasi veya kayyım kararı müdürlüğe ibraz edilir.
(3) Kurucu Türk vatandaşı ise geçerli kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi ibraz edilir.
(4) Kurucunun doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi olması durumunda mavi kart ibraz edilir.
(5) Kurucu yabancı uyruklu ise başvuruda geçerli pasaport ibraz edilir.
(6) Kurucu adına imza atacak temsilciler, sıfat ve yetkileri ile işlemi yapmaya izinli olduklarını gösterir belge ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca bu kişiler, geçerli kimlik belgelerini ibraz eder.
(7) Kurucu adına imza atacak kişinin vekil olması halinde vekâletname düzenlemeye yetkili makam veya noterlerce onanmış vekâletnamenin aslı ibraz edilir.
(8) Kurucu adına imza atacak kişinin vasi veya kayyım olması halinde konuya ilişkin mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti ibraz edilir.
Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda; Müracaat evrakları arasına Potansiyel Vergi numarasını gösteren Mersis ekran çıktısının veya İnternet vergi dairesinden potansiyel vergi numarasını gösteren ekran çıktısının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Limited şirketlerce tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, envanter defteri, defteri kebir, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile var ise müdürler kurulu karar defterinin sadece açılış onayları Müdürlüğümüzde yapılmaktadır.

Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak esas sözleşme ve imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

NOT: Müdürlüğümüze yapılan şirket kuruluşu tescil başvurularında ve Müdürlüğümüzce yapılacak olan şirket kuruluşu tescil işlemlerinde randevu sisteminin uygulanmakta olduğu ve şehir dışından gelerek şirket kuruluşu için Müdürlüğümüze başvuruda bulunacak olan kişilerin Müdürlüğümüzün iletişim numarasını arayarak Müdürlüğümüzden randevu alması ve randevu tarihinde Müdürlüğümüze başvurması gerektiği ÖNEMLE DUYURULUR.