Skip to main content

Limited Şirket Şube Kapanışı

  1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
  2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı genel kurulu karar örneği (1 asıl),
  3. Şubenin merkezi başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı ise;
    Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, şirketin en son ortakları gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.