Skip to main content

Limited Şirket Hisse Devri

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
 2. Hisse devrine ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl),
 3. Noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (1 asıl), (Hisse devir sözleşmesine ilişkin kararlar hisse devir sözleşmesi tarihinden SONRA alınmalıdır.)
 4. Pay geçişinin işlendiği pay defterinin ilgili sayfasının örneği (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1 nüsha),

  Pay defteri
  MADDE 9 –
  1. Pay defteri; sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerde şirket ortaklarının, anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir.
  2. Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde pay defterine, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahipleri kaydedilir. Pay defterine yapılacak kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
  -Pay sahibinin adı soyadı veya unvanı,
  -Pay sahibinin iletişim bilgileri,
  -Varsa pay üzerindeki intifa hakkı sahiplerinin adı soyadı veya unvanı ve intifa hakkı sahibi oldukları paylar,
  -Varsa intifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri,
  -Payın nominal değeri,
  -Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar,
  -Payın tertibi,
  -Payın edinme tarihi,
  -Deftere kayıt tarihi,
  -Payın senede bağlanıp bağlanmadığı ve türü,
  -Payın edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar.
  3.Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz.
  4.Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, hamiline yazılı pay senedi sahibi olduğunu ispat edenler ile sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimseler pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir.
  5.Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde senede bağlanmamış hamiline yazılı paylar senede bağlanıp, senetlerin pay sahiplerine teslim edildikleri tarihten itibaren 10 gün içerisinde defterde açıklanmak suretiyle pay defterinden silinir.
  6.Limited şirketlerde pay defterine ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları sahiplerinin adları ve adresleri yazılır.
  7.Her pay sahibi defterde ayrı bir sayfada izlenir. Payı/pay senedini devralan yeni ortak veya pay sahibi de ayrı bir sayfada izlenir.
  8.Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden takibi yapılan paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer düzenlemeler saklıdır.

 5. Hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
 6. Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
  b) Fotoğrafı (1 adet),
 7. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;
  a) Tüzel kişiliğin genel kurulun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl),
  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
  b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu /müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),
  c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
  ç) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet).

Not:
-Hissesini devrederek şirketten ayrılan ortak da hisse devir kararına katılmalı ve genel kurul kararını imzalamalıdır.
-Hissesini devrederek şirketten ayrılan ortak müdür ise müdürlük görevinin devam edip etmeyeceği kararda belirtilmelidir.
-Türk Ticaret Kanunu 623. Madde gereğince en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür olması gerekmektedir.
-Müdür seçimi var sayfamızda yer alan “Müdür Ataması” başlığına göre istenen belgeler eklenmelidir.