Skip to main content

Limited Şirket Müdürler Kurulunca Sınırlı Yetkili Olarak Atanan Temsilcilere Verilen Temsil Yetkisi

•Şirket ana sözleşmesinde şirketin iç yönerge ile sınırlı yetkili temsilci atayabileceğine ilişkin hüküm bulunması şartıyla;

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekâleten imzalanmalı, vekâletnamenin noter onaylı aslı ya da onaylı sureti eklenmelidir.),
 2. Şirket yönetimi tarafından daha önceden kabul edilen ve tescil ve ilanı yaptırılmış olan iç yönergeye istinaden yapılan sınırlı yetkili temsilci atamasına ilişkin noter onaylı müdürler kurulu kararı (1 asıl),
 3. Pay sahipleri dışından atanan sınırlı yetkili temsilcilerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,
  Bu belgelerde;
  a) Sınırlı yetkili olarak atanan kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
  b) Sınırlı yetkili olarak atanan kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Müdürlüğe seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),
 4. Sınırlı yetkili olarak atanan kişilerin;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),
  b) Fotoğrafı (1 adet),
  c) Sınırlı yetkili olarak atanan kişilerin Şirket Unvanı Altında Müdürlüğümüzde veya Müdürlüğümüze Gönderilmek Üzere Diğer Sicil Müdürlüklerinde Ticaret Unvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyanı ya da Ticaret Unvanı Altında Noterde Düzenlenmiş İmza Beyannamesi,

Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.