Skip to main content

Limited Şirket Bağımsız Denetçi Seçimi

  1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekâleten imzalanmalı, vekâletnamenin noter onaylı aslı ya da onaylı sureti eklenmelidir.),
  2. Mahkeme tarafından atanmış ise atamayı gösterir kesinleşme şerhi işlenmiş Mahkeme Kararı (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı) (1 Adet)
  3. Bağımsız denetçi seçimine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;
    Bağımsız denetçi seçimine ilişkin Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı. (Vekâleten imza atılması durumunda vekâletnamenin noter tasdikli aslı) (1 asıl)
  4. Bağımsız denetime tabi şirket statüsünde ise seçilen bağımsız denetçinin; Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin bağımsız denetçinin beyanı. (1 adet asıl)
  5. Şirket ile bağımsız denetçi arasında yapılan denetim sözleşmesi( 1 adet fotokopi) veya şirket ile bağımsı denetçi arasında bağımsız denetim sözleşmesinin imzalandığına dair bağımsız denetçi tarafından imzalanmış beyan dilekçesi(sözleşme tarihini de içerecek şekilde). (1 adet ıslak imzalı asıl)

Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanı alınmadan, bağımsız denetçi tescil edilmez.

Tescilde bağımsız denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi belirtilir.

Bağımsız denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi tescil edileceğinden Genel Kurul kararında veya beyanda bu bilgilerin yer alması zorunludur.