Skip to main content

Limited Şirket Ortağın Vefatı

 1. Dilekçe(Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
 2. Veraset ilamının aslı veya mahkeme onaylı yada noter onaylı örneği (1 asıl),
 3. Ortağın vefatına ilişkin noter onaylı Genel kurulu karar örneği (1 asıl),
 4. Pay geçişinin (Vefat eden ve yeni ortakların kaydedildiği sayfalar) işlendiği pay defterinin ilgili sayfasının örneği
  (1 nüsha)
 5. Yeni ortakların;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
  b) Fotoğrafı (1 adet),
  6. Mirasçılardan reşit olmayan kişi olup da anne ve babasıyla yada anne veya babadan herhangi biri ile ortak oluyor ise; mahkemeden alınan kayyım kararı aslı veya mahkemeden yada noter onaylı örneği (1 asıl), kayyım olarak atanan kişinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet).