Skip to main content

Limited Şirket Sigorta Acenteliği

  1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
  2. Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (1 asıl)