Skip to main content

Limited Şirket Ortağın İsim Değişikliği

  1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
  2. Adı ve soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylı genel kurulu karar örneği (1 asıl),
  3. Adı veya soyadı değişikliğini gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği (1 asıl),
  4. Adı/Soyadı değişen kişi şirket müdürü ise ve imzası değişiyorsa Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi
  5. Yeni çıkarılan T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet), Soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise; evlilik cüzdanının noter onaylı aslı veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl)

Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir,

Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.