Skip to main content

Limited Şirket Sermaye Azaltımı

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
 2. Sermaye azaltımına ilişkin şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (1 asıl),
 3. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir Müdürler/Müdürler Kurulu tarafından hazırlanmış rapor,
 4. Sermaye azaltılmasına ilişkin Müdürler/Müdürler Kurulunun raporunun onaylandığı, sermaye azaltımının ne tarzda yapılacağının belirtildiği sermaye azaltımına ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği ( 1 asıl),
  •Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda esas sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacının ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanması gerekmektedir.
 5. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu belirlemelere ilişkin raporu ve faaliyet belgesi aslı
 6. Şirket alacaklılarına çağrı yapıldığına dair Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı, (Yedişer gün ara ile üç defa.)
 7. Bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları (fotokopi),
 8. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri,
 9. Genel Kurulca alınan sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi.
  •Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacı ile ve bu açıklar oranında azaltılacak olur ise;
  a) Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belgenin de ibrazı gerekmektedir.
  b) Müdürler/Müdürler Kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçildiğine ilişkin Genel Kurul kararının noter onaylı örneği (1 asıl) Bu durumda 6. 7. ve 8. Maddelerde yer alan belgeler aranmaz.
  •Sermaye azaltım kararının tescil edilebilmesi için alacaklılara yedişer gün ara ile üç defa yapılan çağrı ilanındaki üçüncü ilandan itibaren 2 aylık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.