Skip to main content

Limited Şirket Tasfiyeden Dönülmesi

  1. Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
  2. Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor,
  3. Tasfiyeden dönülmesi, müdür atama, temsile ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl),
  4. Müdürlerin;
    a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
    b) Fotoğrafı (1 adet),
  5. Şirket müdürlerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı (Tasfiye halinde ibaresi olmaksızın) altına atılmış imza beyannamesi,
  6. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) ile birlikte ATSO Merkez - Oda Sicil Müdürlüğü'ne ayrıca müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması
 gerekmektedir.
Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde
kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.