Skip to main content

İş Makinası Tescil-Tasdik

İş Makinasının Tanım ve Kapsamı
İş makinaları, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinasını Tescile Yetkili Kuruluşlar
1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinasının Tescil Zorunluluğu
2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik'te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

İş Makinasının Satış ve Devirleri İşlemleri
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.
İlk tescili yapılacak olan iş makinalarının satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinası Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları
A) İlk defa tescili yapılacak araçlar için:
Başvuru Dilekçesi
• Fatura (aslı ya da noter onaylı aslı gibidir sureti)
• Teknik belge (Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak) Teknik belge https://imbs.tobb.org.tr/ web adresinde yer alan Teknik Belge Doldurma ekranından doldurulabilir.)
• Gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdanı fotokopisi
• Tüzel kişilerde imza sirküsü fotokopisi
• Vekâlet ile işlem yapılıyorsa vekâlet fotokopisi, Gelen kişinin kimlik fotokopisi
• ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Not:
1. İş makinesini ithal eden firma tarafından iş makinesinin tescil edilmesi talep edilirse gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz alınır.
2. İlk tescili yapılacak olan iş makinelerinin satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. İş Makinesi Tescil İşlemleri için, öncelikle Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri’ne, Motor no , Şase no vs belirtilerek Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlettirilmesi, ardından ilgili ödeme mercilerine (Vergi Dairesi vb.) ödeme yapılıp makbuzun aslı ile birlikte, Odamıza başvuru yapmaları gerekmektedir.

B. Noterden devri yapılan araçlar için: (2. El araçlar için)
Başvuru Dilekçesi
• Noter satış sözleşmesinin aslı
• Noter tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinesi Tescil Belgesi (Eski ruhsatın aslı)
• Gerçek Kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdanı fotokopisi
• Tüzel kişilerde imza sirküsü fotokopisi
• Vekâlet ile işlem yapılıyorsa vekâlet fotokopisi, Gelen kişinin kimlik fotokopisi
• ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

C. Veraset ilamı ile tescil yapılacak araçlar için:
Başvuru Dilekçesi
• Veraset ilamı fotokopisi
• Veraset ve İntikal Vergisi’nin ödendiğine dair makbuz
• Gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdanı fotokopisi
• Tüzel kişilerde imza sirküsü fotokopisi
• Vekâlet ile işlem yapılıyorsa vekâlet fotokopisi, Gelen kişinin kimlik fotokopisi
• ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

D. Mahkeme kararı ile gerçekleştirilecek tescil işlemleri için:
İkinci el olup da fatura ile satışı yapılan, herhangi bir Oda tarafından daha önce tescil işlemi yapılmamış, İş Makinesi Bilgi Sistemine (İMBS) kayıtlı olmayan iş makinelerinin tescili için aşağıda belirtilen evrak ile tescil başvurunda bulunulabilir.
Başvuru Dilekçesi
• Mülkiyetin Tespiti ve Tesciline İlişkin açılacak dava ile mahkemeden alınacak olan Sahiplik Belgesi
(Mahkemenin Gerekçeli Kararı)
• Teknik belge (Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendis tarafından imzalı )
• Gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdanı fotokopisi
• Tüzel kişilerde imza sirküsü fotokopisi
• Vekâlet ile işlem yapılıyorsa vekâlet fotokopisi, Gelen kişinin kimlik fotokopisi
• ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Not:
1. İkinci el olup da fatura ile satışı yapılan ve İş Makinesi Bilgi Sistemine (İMBS) kayıtlı olmayan iş makinelerinin tescili için mahkemelerden alınacak sahiplik belgelerinde; mahkeme kararında veya karar eki tespit raporunda, iş makinesinin başvuru sahibine ait olduğunun net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan işlem iş makinesinin teknik bilgilerinin tespit işlemidir ve mahkeme kararı sahiplik belgesi olarak kabul edilemez.
2. İMBS sistemine kayıtlı bir iş makinesi, fatura ile el değiştirmiş ise bunlar için mahkeme kararı alınamaz. Bunların satışı veya devrinin noterlerce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Tescil Belgesi Yenileme İşlemi Gerçekleştirilecek Olan Araçlar İçin:

A. Zayi edilen tescil belgeleri için (kayıp, çalıntı, yanmış):
Başvuru Dilekçesi (İş makinesinin tescil belgesinin yeniden düzenlenip verilmesini talep eden bir dilekçe)
• Gazete ilanı aslı (Antalya’da yayımlanan herhangi bir gazetede araç plaka no.su , kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri no, araç motor no vb ile araç sahibi unvanını da içeren bir kayıp ilanı)
• Çalınan İş Makinası Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak
• Gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdanı fotokopisi
• Tüzel kişilerde imza sirküsü fotokopisi
• Vekâlet ile işlem yapılıyorsa vekâlet fotokopisi, Gelen kişinin kimlik fotokopisi
• ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Not: Noter satışı yapıldıktan sonra belgenin kaybedilmesi durumunda da aynı yöntem geçerlidir. Gazete ilanını, iş makinesinin yeni sahibi de verebilir.

B. Yıpranmış tescil belgeleri için:
Başvuru Dilekçesi (Eski tescil belgesinin kusuru da belirtilecek şekilde)
• Eski (yıpranmış olan) iş makinası tescil belgesi
• Gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdanı fotokopisi
• Tüzel kişilerde imza sirküsü fotokopisi
• Vekâlet ile işlem yapılıyorsa vekâlet fotokopisi, Gelen kişinin kimlik fotokopisi
• ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

C. Unvan değişikliği işlemleri için:
Başvuru Dilekçesi (Firmanın yeni unvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe)
• Eski İş Makinası Tescil Belgesi,
• Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Unvan değişikliği beyan gazetesi)
• İmza sirküsü fotokopisi
• Vekâlet ile işlem yapılıyorsa vekâlet fotokopisi, Gelen kişinin kimlik fotokopisi
• ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

D. Şirket birleşmesi yoluyla tescil edilecek olan araçlar için:
Başvuru Dilekçesi(Firmanın yeni unvanına göre tescil edilmesini talep eden bir dilekçe,)
• Firmanın eski unvana göre tanzim edilmiş olan İş Makinesi Tescil Belgesi aslı,
• Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Birleşme Sözleşme Beyanı Gazetesi),
• İmza sirküsü fotokopisi
• Vekâlet ile işlem yapılıyorsa vekâlet fotokopisi, Gelen kişinin kimlik fotokopisi
• ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Rehin işlemleri:
Rehin şerhi işlenmesi için gerekli olan evrak:
• Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine Rehin şerhi işlenmesini talep eden bir dilekçe
• Rehin sözleşmesi varsa
• İş Makinası Tescil Belgesi aslı
• ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Rehin şerhinin kaldırılması için gerekli olan evrak:
• Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine işlenmiş olan rehin şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe
• İş Makinası Tescil Belgesi aslı
• ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Yurt dışına ihraç edilecek iş makinelerinin ilişik kesme işlemleri için gerekli olan evrak:
• Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin ilişiğinin kesilmesini talep eden TPS başvuru numarasını belirtir bir dilekçe
• İhracat faturası aslı (yurt dışına kesilen)
• İş Makinası Tescil Belgesi
• İmza sirküleri veya vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse)                                                              • ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Hurdaya ayırma işlemleri:
Ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılamaz hale gelmiş olan iş makinası sahiplerinin beyanı üzerine Odamız tarafından hurdaya ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hurdaya ayrılacak iş makinaları için gerekli olan evrak:
• Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış, iş makinesinin hurdaya ayrılma sebebini de içeren ve hurdaya ayrılmasını talep eden bir dilekçe
• İş Makinesi Tescil Belgesi aslı
• İmza sirküleri veya vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse)

İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü