Skip to main content

Ekspertiz Raporu

Kapasite Raporları Düzenlenemeyecek Gıda İşyerlerine Yönelik Ekspertiz Raporu:
Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmadan, genellikle elle, işçilik marifetiyle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerleri için düzenlenen, işletmeye ait makine-tesisat, üretim ve tüketim bilgilerini içeren açıklayıcı mahiyetteki ekspertiz raporlarıdır.

 1. Odunlu taş fırınlar, (borulu taş fırınlar hariç)
 2. Elle paketleme, mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve, sebze, yumurta paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu vb.), (tam otomatik makinelerde işlem yapanlar hariç)
 3. Elle kırmızı/beyaz et parçalama, ayıklama, kıyma, köfte vb. hazırlayanlar, Kasaplar, elle kesim yapılan Mezbahalar,
 4. Soğuk Depolama(Muhafaza) İşleri (Şoklama ve dondurulma işlemi hariç)
 5. Şekerciler, Lokumcular, Pişmaniyeciler, Tatlıcılar, Dondurmacılar (fabrikasyon olanlar hariç)
 6. Yufka, kadayıfçılar, Simitçiler, Börekçiler, Mantı, Erişte, vb (fabrikasyon olanlar hariç)
 7. Pastaneler, ürünlerini doğrudan tüketiciye satanlar, (fabrikasyon üretim yapıp şubelerine dağıtanlar hariç)
 8. Kuruyemişçiler, (fabrikasyon olanlar hariç)
 9. Turşucular, zeytin, vb. salamura yapanlar, (fabrikasyon olanlar hariç)
 10. Marketlerdeki her türlü reyonlar (unlu mamuller, et hazırlanan reyonlar vb.),
 11. Hayvan yetiştiriciliği (hayvan üretme çiftlikleri, arıcılık vb.)
 12. Her türlü tarımsal ürün, bitki, meyve, sebze yetiştiriciliği, plastik seralarda, sebze, fide, tohum, çiçek vb. üretenler (Ek-6’da belirtilen Endüstriyel Seralar, Endüstriyel Çiçekçilik, Kültür Balıkçılığı, Kümes Hayvanları Çiftlikleri ve Yumurta Üretimi ile Kültür Mantarı üretimi yapan tesisler hariç,)
 13. Bitki, sebze ve meyvelerin tabii halde kurutulması,
 14. Süt toplama tesisleri,
 15. Lokantalar, döner, pide, pizza, hamburger, köfte, vb yerler,

İstenen Belgeler:

 1. Müracaat Dilekçesi
 2. Firma mal sahibi ise işyeri tapu fotokopisi, işyeri kiralık ise kira kontratı fotokopisi (imzalı kısmın firmayı temsile yetkili kişilere ait olması)
 3. İşyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigortalı işçi çalıştırdığına dair en son aya ait bildirge veya yeni işe giriş bildirgesi, işyeri SGK numarası, (SGK göstergelerinde firmanın imalathane adresi olacaktır)
 4. İşyerinde mevcut olan makine-teçhizatın fatura fotokopileri, ikinci el, faturasız, özel imalat ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan makinalar için Yeminli Mali Müşavir (YMM), YMM olmaması durumunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) onaylı (tanzim tarihini mutlaka içerir) makine-tesisat listesi fotokopisi
 5. Kiralık makine varsa hangi firmadan ve kaç yıllığına kiralanmış olduğuna ilişkin noter onaylı kira kontratı veya leasing sözleşmesi fotokopisi (imzalı kısımların firmayı temsile yetkili kişilere ait olması)
 6. İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri fotokopisi
 7. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Gümrük Ekspertiz Raporu:
İthalat ve ihracat işlemleri ile ilgili olarak gümrük müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda (İthali/ihracı söz konusu maddelerin tanımlanması, kullanılmış/yeni/yatık/defolu olup olmadıkları, bir set/ünite oluşturup oluşturmadıkları, imalat tarihleri, GTİP belirlenmesi açısından tespit vb.) düzenlenen ekspertiz raporudur.

İstenen Belgeler: 

 1. İlgili Gümrük Müdürlüğünün talep yazısı
 2. İthalata ilişkin belge fotokopileri (Beyanname, fatura, özet beyan vb.)
 3. İhracata ilişkin belge fotokopileri (Beyanname, fatura vb.)
 4. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Geçici İhracat Ekspertiz Raporu:
Gümrük mevzuatı gereğince yurt dışına tamir, kalibrasyon veya herhangi bir işlem görmek için geçici olarak ihraç edilecek olan eşyalar ile yine gümrük mevzuatı gereğince ithal edilmiş olan ancak istenilen evsafta olmaması veya bir başka nedenden dolayı mahrece iade edilecek olan eşyalara ilişkin olarak düzenlenen ekspertiz raporudur.

İstenen Belgeler: 

 1. Müracaat dilekçesi
 2. İthalata ilişkin gümrük beyannamesi fotokopisi (İthal edilmiş bir eşya ise)
 3. İthalata ilişkin fatura fotokopisi (İthal edilmiş bir eşya ise)
 4. İç piyasa alış fatura fotokopisi (iç piyasadan alınmış bir eşya ise)
 5. İhracat işlemine ilişkin fatura (düzenlenmişse)
 6. Konu hakkında yurtdışı firma ile yapılmış yazışma yada e-posta örneği
 7. Garanti Belgesi, fotoğraf (varsa)
 8. İmza sirküleri fotokopisi
 9. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Geçici İthalat Ekspertiz Raporu:
Gümrük mevzuatı gereğince gümrük idarelerince düzenlenen izin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmesi talep edilen eşyalarla ilgili olarak geçici ithal nedeninin belirlenmesine yönelik hususlarla ilgili olarak; 

 • İzin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmiş olan eşyaların süresi içerisinde yurtdışı edilememesi durumunda ilgili gümrük müdürlüğüne yapılacak olan süre uzatımı talebinde kullanılmak üzere düzenlenen,
 • İzin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmiş olan eşyaların geçici ithaline esas olan işlemlerin (tamir edilme, işlem görme, montaj, yeni üründe girdi olarak kullanma vb.) sonuçlanmasına müteakip söz konusu işlemlerin yapıldığını belirten ekspertiz raporudur.

İstenen Belgeler: 

 1. Müracaat dilekçesi
 2. Geçici ithalata esas olan ve gümrük idarelerince düzenlenen İzin Formu fotokopisi
 3. İthalata ilişkin gümrük beyannamesi fotokopisi
 4. İthalata ilişkin fatura fotokopisi
 5. İhracat işlemine ilişkin fatura (düzenlenmişse)
 6. İmza sirküleri fotokopisi
 7. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Düzenlenen Ekspertiz Raporu:
a) Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) müracaatlarında kullanılmak üzere, ihraç edilmesi planlanan mamullerle ilgili olarak kapasite raporundaki bilgilerin karşılayamadığı durumlarda mamulün imalatında kullanılması planlanan ham ve yardımcı malzeme cinsleri ile kullanım miktarlarını belirleyen,
b) D.İ.İ.B. taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılmak üzere belge kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı malzemelerin, aynı belge kapsamında ihraç edilen ürünlerin imalatında kullanıldığının belgelenmesine yönelik düzenlenen ekspertiz raporudur.

İstenen Belgeler: 

 1. Müracaat dilekçesi
 2. D.İ.İ.B. fotokopisi
 3. D.İ.İ.B. kapsamında yapılan ithalatlara ait liste (firma kaşeli-imzalı)
 4. D.İ.İ.B. kapsamında yapılan ihracatlara ait liste (firma kaşeli-imzalı)
 5. Hammadde sarfiyat tablosu (firma kaşeli-imzalı)
 6. Kapasite Raporu fotokopisi
 7. İmza sirküleri fotokopisi
 8. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Fiili Tüketim Sarfiyatına İlişkin Ekspertiz Raporu:
Özel Tüketim Vergisine tabi ürünlerin imalatta kullanılması halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik mahsup işlemlerinde kullanılmak üzere, belirli bir döneme ait tüketim miktarlarının belirlenmesi amacıyla, talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren ekspertiz raporudur.

İstenen Belgeler: 

 1. Müracaat dilekçesi
 2. Talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarları tablosu (firma kaşeli-imzalı)
 3. İmza sirküleri fotokopisi
 4. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Su İhtiyaç Ekspertiz Raporu:
Kuyu açma izni alınabilmesi için, ilgili kuruma yapılacak müracaatta kullanılmak üzere fabrikaların üretimlerinde ne kadar su kullandığını gösteren ekspertiz raporudur.

İstenen Belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi
 2. Su tüketimine ilişkin belge ve dokümanlar
 3. İmza sirküleri fotokopisi
 4. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Patent/Faydalı Model Kullanımına İlişkin Ekspertiz Raporu:
Patent/faydalı model sahibi firmanın, ilgili buluşu kendi üretiminde kullanmakta olduğunun tespitine dair düzenlenen ekspertiz raporudur.

İstenen Belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi
 2. Patent/ Faydalı Model Kullanım formu (firma kaşeli-imzalı)
 3. Patent/Faydalı Model Kullanım belgesi fotokopisi
 4. Resim ve teknik açıklama
 5. İmza sirküleri fotokopisi
 6. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Durum Tespit Raporları:
Üyelerin kamu kurumlarına ibraz etmek üzere muhtelif talepleri gereğince veya kamu kurumlarının üyelere yönelik muhtelif konulardaki talepleri gereğince düzenlenen açıklayıcı mahiyetteki ekspertiz raporudur.

İstenen Belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi
 2. İmza sirküleri fotokopisi
 3. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

İki veya Üç Vardiya Çalışması Halinde Kapasite Raporu Olan Tesislerin Ne Kadar Üretim Yapabileceğini Gösteren Ekspertiz Raporu:
Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esasları ile Kapasite Kriterlerine göre günde 8 saat ve 300 işgünü dışında, kapasite raporu mevcut iki veya üç vardiya halinde çalışan tesislerin ne kadar üretim yapabileceğinin belirlenmesine yönelik düzenlenen ekspertiz raporudur. 

İstenen Belgeler:

 1. Firma talep yazısı
 2. Geçerlilik süresi devam eden Kapasite Raporu fotokopisi.
 3. Firmanın vardiyalı çalıştığına dair belge ve dokümanlar (varsa)
 4. İmza sirküleri fotokopisi
 5. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Serbest Bölge Dışına Çıkışı Yapılacak Ticari Vasfını Kaybetmiş, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış, Hurdaya Ayrılacak Malzemelere İlişkin Ekspertiz Raporu:
Serbest Bölgede bulunan firmaların ticari vasfını kaybetmiş, ekonomik ömrünü tamamlamış, hurdaya ayrılacak malzemelerin Türkiye’ye çıkış izin işlemlerinde kullanmak üzere, Serbest Bölge Müdürlüklerine vermekle yükümlü oldukları zorunlu esaslar çerçevesinde düzenlenen ekspertiz raporlarıdır.

İstenen Belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi
 2. Malzeme listesi
 3. İmza sirküleri fotokopisi
 4. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

  İletişim:

  Belgelendirme Müdürlüğü