Skip to main content

Türk Malı Belgesi Onayı

Başvuru ve satış işlemi:

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında ihale sözleşmeleri dahilinde satın alınan tüm mal ve malzemelerin, “tercihsiz menşe kuralları”na göre, Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere yüklenici firma tarafından Odaya Türk Malı Belgesi satış ve onay işlemleri için dilekçeyle başvuru yapılır. Belge satışında Oda üyesi olma koşulu aranmaz. Yüklenici Firmanın Oda üyesi olmaması halinde, üyesi olduğu Oda tarafından düzenlenmiş ve düzenleme tarihi üç ayı geçmeyen Oda Sicil Kayıt Sureti talep edilir.


Her bir mal veya malzeme için ayrı ayrı Türk Malı Belgesi düzenlenir. Ancak üreticisinin aynı olması halinde, birden fazla mal veya malzeme için tek bir belge de düzenlenebilir.


Onay işlemleri: 

Oda, sadece satışını yapmış olduğu Türk Malı Belgesi’ni onaylamaya yetkilidir. Oda onay işlemlerini Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslarının, Belge Onayı başlıklı 9. Maddesi uyarınca yapar.  İlgili bölümleri Üretici Firma tarafından tanzim edilerek imzalanan ve Yüklenici Firma tarafından Odaya ibraz edilen Türk Malı Belgesi’nin söz konusu mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, Oda tarafından kontrol edilir. Yüklenici Firma, Üretici Firma’dan, Türk Malı Belgesi ile birlikte, onaya konu eşyanın, Gümrük Yönetmeliği’nin 33 üncü ve 42 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde Türk menşeli olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.


Onaylanan Türk Malı Belgesi, onay tarihinden itibaren (1) bir yıl süreyle geçerlidir. Sözleşme konusu ürünün ve Üretici Firmanın aynı olması halinde, Oda tarafından onaylı suretinin bu süre içerisinde aynı Yüklenici Firma tarafından birden fazla sözleşme kapsamında ibrazı mümkün olduğu gibi, farklı sözleşme makamlarına ibrazı da mümkündür.