Skip to main content

Mali İşler Müdürlüğü

  • İlgili mevzuat gereğince muhasebe kayıtlarını tutmak ve raporlamak,
  • Oda üyelerinin yıllık ve munzam aidatlarının tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yerine getirmek,
  • Odanın her türlü hak ve alacaklarını takip etmek ve tahsilat işlemlerini yerine getirmek; gecikmiş alacakların tahsili için Hukuk Müşavirliği ile koordinasyon halinde olmak,
  • Odaya ait menkul kıymetler ve gayrimenkullerle ilgili sorumluluk alanlarındaki işleri gerçekleştirmek,
  • Yıllık Oda bütçe çalışmalarını hazırlamak ve sürecin tamamlanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • Hesapları İnceleme Komisyonu çalışmalarını yürütmek,
  • Odanın mali birikimlerinin günün ekonomik şartlarında Odanın menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapmak,
  • Odanın iştirakçisi olduğu vakıf, şirket vb. kurum ve kuruluşlarla olan ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • Odanın ödemekle yükümlü olduğu giderlere ilişkin işlemleri bütçe, mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yerine getirmek,
  • Odamıza bağlı temsilciliklerle ilgili mali ve idari işleri takip etmek,