Skip to main content

Belgelendirme Müdürlüğü

Belgelendirme Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Firmanın kapasite raporu ön kapak bilgilerinde değişiklik olduğunda ne yapılmalıdır?

Firmaya ait kapasite raporunun ön kapak bilgilerinde (unvan, adres (taşınma olmaması şartıyla), t...

Kapasite Raporunun süresi bitince yenileme işlemi nasıl yapılır?

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile tekra...

Kapasite raporu yenilemelerinde, başvuru formu ve ekindeki belgelerin tekrar hazırlanması gerekir mi?

Yenileme işlemlerinde Müracaat Formu ve ekindeki gerekli belgelerin tekrar güncel olarak hazırlan...

Elektrik indiriminden faydalanmak için Kapasite Raporu almam gerekir mi?

On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan h...

Firmanın makine parkında değişiklik olur ise kapasite raporunda ne gibi işlem yapılmalıdır?

Mevcut makine parkında firmanın üretim kapasitesine müteessir etki yapan bir değişim var ise firm...

Birden çok adreste yer alan imalat işyerleri için tek kapasite raporu alınabilir mi?

Her imalat adresi için şube açılışı yaparak kapasite raporu alınması gerekmektedir. Eğer bir adre...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ama başka bir ilde bulunan işletmeye kapasite raporu alabilir miyiz?

Başka ilde bulunan işletme için orada bulunan Odaya şube kaydı tescili yapılarak, bulunduğu ilden...

Kapasite Raporundaki mevcut üretimin yapıldığı yer adresi taşınma nedeni ile değiştiğinde ne yapılmalıdır?

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi taşınma nedeni ile değiştiğinde, Oda Sicil Müd...

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya üretim miktarını etkileyen yeni bir makina ilave etmek için ne yapılmalıdır?

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile Kapas...

Kapasite Raporundaki mevcut adresimiz taşınmaz olmaksızın numarataj kaynaklı değiştiğinde ne yapmalıyız?

Firma, Oda Sicil Bilgilerinde adres güncellemesini yaptırdıktan sonra geçerlilik süresi devam ede...

Kapasite raporunun hazır olduğu bilgisi nereden alınır?

Odamızca hazırlanan kapasite raporlarının TOBB tarafından onaylandığı bilgisi, firmaların müracaa...

Kapasite Raporu düzenlenmesi için evraklar teslim edildikten sonra eksper heyeti kaç gün içerisinde firmanın adresine tespite gitmektedir?

Başvuru yapıldıktan sonra 1-5 gün içerisinde eksper heyet firmanın adresine tespite gidebilmekted...

Kapasite raporu TOBB tarafından ne kadar sürede onaylanmaktadır?

Hangi sektör olduğuna, raporun sayfa sayısına ve onaylayan uzmanın yoğunluğuna bağlı olarak değiş...

Oda Sicil ve Ticaret Sicil numarası değişmeksizin firma unvanında değişiklik olması durumunda Kapasite Raporunda nasıl düzeltme yapılır?

Oda Sicil Bilgilerinden unvan değişikliği yapıldıktan sonra geçerlilik süresi devam eden Kapasite...

Kapasite Raporunu nasıl iptal ederiz?

Kapasite Raporunu iptal etme gerekçesini belirten, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış ve Od...

Kapasite Raporu müracaatında hangi unsurlara dikkat etmeliyiz?

Kapasite raporu müracaatını yapmadan önce firmanın kullanacağı makinelerin kurulu ve çalışır vazi...

Kapasite Raporunun yenilenmesini gerektiren durumlar hangileridir?

Geçerlilik Süresi bitimi, Taşınma nedeni ile adres değişikliği, Kapasite verilerindeki değişiklik...

Elle meye ve sebze paketleme işi yapan işletmeler için kapasite raporu düzenlenebilir mi?

Hayır, düzenlenemez, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir

Kapasite Raporu onaylandığında Odadan şirket yetkilisi mi teslim alabilir?

Kapasite Raporu onaylandığında Odadan firma adına herkes teslim alabilir.

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Genel Giderler neleri kapsar?

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği eki Tek Düzen hesap Planına göre 632- Genel Yönetim Gider...

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Dolaylı İşçilik neleri kapsar ?

Üretim faaliyetleri ile ilgili olmakla birlikte, belli bir mamulün maliyetine doğrudan yüklenemey...

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli düzenlenirken hangi döneme ait bilgiler esas alınacaktır?

Sürekli denetimlerde esas olarak son üç aylık geçici vergi dönemi verilerinin kullanılması gereki...

Firma stok yönetim programı kullanıyorsa (SAP vb) fatura yerine veri program çıktısı kullanılabilir mi?

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli düzenlenirken geçici vergi dönemleri itibariyle muhasebe verileri...

Henüz üretilmemiş veya son dönemde üretilmemiş bir ürün için Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir mi?

Tebliğe göre üretilmeyen ürüne belge düzenlenemez.

Birden fazla ürün çeşitliliği olan firmalarda, farklı katkı oranı olan ürünlerin her bir ürün çeşidi için ayrı ayrı mı, yoksa en düşük orandaki ürüne göre tek belge mi düzenlenir ?

Bu konuda Tebliğ Madde-7 (5) ve Uygulama Usul ve Esasları Madde 15 (5) aşağıdaki gibidir.“Her ürü...

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde ithal girdide hangi fiyat esas alınır?

Tebliğde açık bir şekilde “İthal girdi tutarının hesaplanmasında, ithal girdinin fabrikaya teslim...

Amortisman giderlerinin tamamı yerli girdi olarak kabul edilecek mi? İthal makine ve teçhizata ilişkin amortisman giderlerinin ithal girdi olarak dikkate alınması gerekecek mi?

Amortismana tabi sabit kıymetlerin iktisap tarihlerinin çok geniş bir zaman dilimine yayılması ve...

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü nasıl yapılacaktır?

Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılır, girdi i...

Enerji (elektrik, doğalgaz ve petrol ürünleri) giderleri yerli girdi mi, ithal girdi mi olarak dikkate alınacaktır?

Yurt içi üreticiden alınan ve doğalgazdan veya petrolden üretilen elektrik giderleri yerli girdi ...

Yerli Malı Belgesi talebinde Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki adreslerin uyuşmadığı durumlarda hangi adres esas alınacaktır?

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki adreslerin uyuşm...

Bitkisel (Tahıllar,sebzeler, vb) veya hayvansal (Hayvan yetiştiriciliği,yumurta, vb) bir ürün herhangi bir sınai işlemden geçmeden ticareti yapılacaksa Yerli Malı Belgesi düzenlenir mi?

Bitkisel (Tahıllar, sebzeler, vb) veya hayvansal (Hayvan yetiştiriciliği, yumurta, vb) bir ürün h...

Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgeleri süreleri Yerli Malı Belgesi süresini nasıl etkiliyor?

Yerli Malı Belgesi hazırlandığı anda önemli olan Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinin geçer...

A.TR ve EUR.1 belgelerinin geçerlilik süresi nedir?

İhracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı ay geçerlidir ve bu süre zarfında ithalatçı ülke...

A.TR, Form A ve Ülkelere göre düzenlenmiş Menşe belgelerinin fiyatı nedir?

Bir adet satış fiyatı7 TL., basitleştirilmiş, A.TR’nin bir adet satış fiyatı 3 TL.’dır.

İhracat evrak tasdik fiyatı nedir?

31 TL’dir.

ATA karnesi kullanabilmek için bir Odaya üye olmak zorunluluğu var mıdır? ATA Karnesi fiyatı nedir?

Hayır üye olma zorunluluğu yoktur. ATA karnesi kullanmak için herhangi bir Odaya üye olmak zorunl...

ATA Karnesi ile geçici ithalatı yapılan eşya satılabilir mi?

Bir ATA karnesi eşyanın ayniyetine uygun olarak geri dönmesi esastır. Ancak, karne kapsamı eşyanı...

ATA Karnelerin kullanım süreleri nedir?

Onay tarihinden itibaren 1 yıldır.

Sigorta acenteliği uygunluk belgesi müracaatı için gerekli belgeler nelerdir? Ücreti nedir?

Odamız Web sitesinde mevcuttur. Uygunluk belgesi ücreti 85 TL, fiziki tetkik ücreti  86 TL’dir. A...

Ana Fuar Takvimine başvuru nasıl yapılır?

TOBB’un Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Uygulama ve Esaslar kapsamında, ana fuar takviminde y...

Yurt içinde düzenlenen fuarların listesine nasıl ulaşabilirim?

TOBB’un www.tobb.org.tr adresinden güncel yurt içi fuarlarına ulaşmanız mümkündür.

TIR Karnesi kullanmak ve TIR Sistemine girmek için ne yapılmalı?

TOBB’a bağlı yetkili Odalara başvurmak ve ayrıca TIR Sözleşmesinde belirtilen şartlara haiz olmak...

TIR Karnesi süresinde iade edilmez ya da kaybolursa ne yapılmalı?

Tır Karnesi süresinde iade edilmezse ya da kaybolup çalındıysa acilen bağlı olunan Odaya kayıp/ça...

Sayısal Takograf kartı başvurusu nasıl yapılır.

staumkm.tobb.org.tr adresinden başvuru yapılır.

Sayısal Takograf kart ücreti nedir?

Yeni başvuru ve yenileme 217 TL, kayıp/çalıntı/el konulma 434 TL ve servis/şirket kartı 612 TL'dir.