Belgelendirme Müdürlüğü

Belgelendirme Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Firmanın kapasite raporu ön kapak bilgilerinde değişiklik olduğunda ne yapılmalıdır?

Firmaya ait kapasite raporunun ön kapak bilgilerinde (unvan, adres (taşınma olmaması şartıyla), telefon, faks, tescilli sermaye, üretim tesisinin metrekaresi,nace vb.) değişiklik olması halinde, firmanın odamıza belgeleriyle başvuruda bulunması durumunda rapor üzerinde gerekli değişiklikler yapılmakta ve raporun geçerliliği devam etmektedir.

Kapasite Raporunun süresi bitince yenileme işlemi nasıl yapılır?

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile tekrar müracaat edilerek yenilenmektedir.

Kapasite raporu yenilemelerinde, başvuru formu ve ekindeki belgelerin tekrar hazırlanması gerekir mi?

Yenileme işlemlerinde Müracaat Formu ve ekindeki gerekli belgelerin tekrar güncel olarak hazırlanması gerekmektedir.

Elektrik indiriminden faydalanmak için Kapasite Raporu almam gerekir mi?

On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri on milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler Mikro İşletme kapsamındadır. Bu işletmeler, Kapasite Raporuna gerek kalmaksızın e-devlet üzerinden sunulan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi"ne girerek Sanayi Sicil Belgesi alacaklardır. Bu belgeyi alan firmaların kapasite raporu almalarına gerek kalmamaktadır. Mikro işletme kapsamında olmayan diğer firmalar kapasite raporu almak zorundadır.

Firmanın makine parkında değişiklik olur ise kapasite raporunda ne gibi işlem yapılmalıdır?

Mevcut makine parkında firmanın üretim kapasitesine müteessir etki yapan bir değişim var ise firma, kapasite raporu için yeniden müracaat ederek yenileme talep edilebilir.

 

Birden çok adreste yer alan imalat işyerleri için tek kapasite raporu alınabilir mi?

Her imalat adresi için şube açılışı yaparak kapasite raporu alınması gerekmektedir. Eğer bir adresten çıkan yarı mamul diğer adreste işlenip ürün elde ediliyorsa tek raporda düzenlenebilir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ama başka bir ilde bulunan işletmeye kapasite raporu alabilir miyiz?

Başka ilde bulunan işletme için orada bulunan Odaya şube kaydı tescili yapılarak, bulunduğu ilden kapasite raporu alınabilir.

Kapasite Raporundaki mevcut üretimin yapıldığı yer adresi taşınma nedeni ile değiştiğinde ne yapılmalıdır?

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi taşınma nedeni ile değiştiğinde, Oda Sicil Müdürlüğünden adres tescili yapıldıktan sonra Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile tekrar Odaya müracaat edilmesi gerekmektedir. Firma yeni adresinde ziyaret edilerek yeni bir rapor düzenlenir.

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya üretim miktarını etkileyen yeni bir makina ilave etmek için ne yapılmalıdır?

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile Kapasite raporuna tekrar başvurularak, yenilenmelidir.

Kapasite Raporundaki mevcut adresimiz taşınmaz olmaksızın numarataj kaynaklı değiştiğinde ne yapmalıyız?

Firma, Oda Sicil Bilgilerinde adres güncellemesini yaptırdıktan sonra geçerlilik süresi devam eden Kapasite raporunda da adres güncellemesini talebini belirten Odamıza hitaben yazılmış, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

Kapasite raporunun hazır olduğu bilgisi nereden alınır?

Odamızca hazırlanan kapasite raporlarının TOBB tarafından onaylandığı bilgisi, firmaların müracaat formunda yer alan eposta adresine bildirilmektedir.

Kapasite Raporu düzenlenmesi için evraklar teslim edildikten sonra eksper heyeti kaç gün içerisinde firmanın adresine tespite gitmektedir?

Başvuru yapıldıktan sonra 1-5 gün içerisinde eksper heyet firmanın adresine tespite gidebilmektedir. Firmaların müracaat formunda yer alan eposta adresine eksperin ismi ve telefon bilgisi bildirilmektedir. Dilerse firma süreci hızlandırmak yada koordinasyonu sağlamak için eksperle irtibata geçebilmektedir.

Kapasite raporu TOBB tarafından ne kadar sürede onaylanmaktadır?

Hangi sektör olduğuna, raporun sayfa sayısına ve onaylayan uzmanın yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kapasite Raporu TOBB tarafından onaylanır onaylanmaz, raporun teslim alınması için müracaat formunda yer alan eposta adresine bilgi verilmektedir.

Oda Sicil ve Ticaret Sicil numarası değişmeksizin firma unvanında değişiklik olması durumunda Kapasite Raporunda nasıl düzeltme yapılır?

Oda Sicil Bilgilerinden unvan değişikliği yapıldıktan sonra geçerlilik süresi devam eden Kapasite raporunda da unvan değişikliği talebini belirten Odamıza hitaben yazılmış, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

Kapasite Raporunu nasıl iptal ederiz?

Kapasite Raporunu iptal etme gerekçesini belirten, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış ve Odamıza hitaben yazılmış dilekçeyle müracaat edilir.

Kapasite Raporu müracaatında hangi unsurlara dikkat etmeliyiz?

Kapasite raporu müracaatını yapmadan önce firmanın kullanacağı makinelerin kurulu ve çalışır vaziyette olmasıyla birlikte SGK’lı çalışan olması gerekmektedir. Kapasite raporu müracaat formunda yazan bilgilerin Oda üye bilgileri ve teslim edilen belgelerle uyumlu olması gerekmektedir. Özellikle üretim yapılan iş yeri adresinin Oda Sicil kayıtları ile SGK hizmet listelerinde aynı olması gerekir).Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.

Kapasite Raporunun yenilenmesini gerektiren durumlar hangileridir?

Geçerlilik Süresi bitimi, Taşınma nedeni ile adres değişikliği, Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Elle meye ve sebze paketleme işi yapan işletmeler için kapasite raporu düzenlenebilir mi?

Hayır, düzenlenemez, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir

Kapasite Raporu onaylandığında Odadan şirket yetkilisi mi teslim alabilir?

Kapasite Raporu onaylandığında Odadan firma adına herkes teslim alabilir.

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Genel Giderler neleri kapsar?

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği eki Tek Düzen hesap Planına göre 632- Genel Yönetim Giderleri kapsamına giren aşağıdaki giderler genel giderlerdir.
“İşletmenin genel yönetimi fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle yada satılan mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi, resim ve harçlar amortisman giderlerinden oluşur.”

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Dolaylı İşçilik neleri kapsar ?

Üretim faaliyetleri ile ilgili olmakla birlikte, belli bir mamulün maliyetine doğrudan yüklenemeyen işçilik giderleridir. (Örneğin; Üretim departmanı bakım yöneticilerinin ücretleri, üretim departmanı bakım personeli ücretleri, fabrika binası bekçisi veya güvenlik personeli ücretleri gibi.)

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli düzenlenirken hangi döneme ait bilgiler esas alınacaktır?

Sürekli denetimlerde esas olarak son üç aylık geçici vergi dönemi verilerinin kullanılması gerekir.

Ancak, son üç aylık geçici vergi dönemi beyannamesi henüz verilmemişse bir önceki geçici vergi dönemi verilerinin de kullanılabilmesi gerekir.
Bu hesaplamanın yapılabilmesi için 3A,3B,3C ve 3D Yerli Katkı Oranı hesap Cetvellerinin doldurulması gerekir.

Firma stok yönetim programı kullanıyorsa (SAP vb) fatura yerine veri program çıktısı kullanılabilir mi?

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli düzenlenirken geçici vergi dönemleri itibariyle muhasebe verilerinin kullanılması halinde, stok değerleme programı kullanan firmalarda muhasebeye uygunluk yönünden program çıktılarının kullanılması gerekir.

Henüz üretilmemiş veya son dönemde üretilmemiş bir ürün için Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir mi?

Tebliğe göre üretilmeyen ürüne belge düzenlenemez.

Birden fazla ürün çeşitliliği olan firmalarda, farklı katkı oranı olan ürünlerin her bir ürün çeşidi için ayrı ayrı mı, yoksa en düşük orandaki ürüne göre tek belge mi düzenlenir ?

Bu konuda Tebliğ Madde-7 (5) ve Uygulama Usul ve Esasları Madde 15 (5) aşağıdaki gibidir.
“Her ürün için ayrı ayrı belge verilebileceği gibi, aynı grupta bulunan birden fazla ürün için tek Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir. Bu durumda her bir ürün ile ilgili bilgiler Yerli Malı Belgesi’nde yer alır.”
Bu maddenin anlamı; Yerli Katkı Oranları aynı olan ürün gruplarına tek belge verilebileceği gibi, ayrı ayrı da verilebilir. Ancak farklı yerli katkı oranı veya farklı ürün koduna sahip olan ürünlerden her birine ayrı belge verilir.

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde ithal girdide hangi fiyat esas alınır?

Tebliğde açık bir şekilde “İthal girdi tutarının hesaplanmasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır” ibaresine yer verilmiştir.

Amortisman giderlerinin tamamı yerli girdi olarak kabul edilecek mi? İthal makine ve teçhizata ilişkin amortisman giderlerinin ithal girdi olarak dikkate alınması gerekecek mi?

Amortismana tabi sabit kıymetlerin iktisap tarihlerinin çok geniş bir zaman dilimine yayılması ve mamul maliyetine giden amortisman giderlerinin her bir makine-teçhizat bazında ayrılmasının zorluğu nedeniyle, amortisman giderlerinin tamamının yerli girdi olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü nasıl yapılacaktır?

Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılır, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilir. Eğer girdi sanayi sicil belgesine sahip bir işletme tarafından üretilmiş ve sanayi sicil belgesinin üretim konusu bölümünde yer almışsa yerli girdi olarak yerli girdi hesaplamasına dahil edilir.

Enerji (elektrik, doğalgaz ve petrol ürünleri) giderleri yerli girdi mi, ithal girdi mi olarak dikkate alınacaktır?

Yurt içi üreticiden alınan ve doğalgazdan veya petrolden üretilen elektrik giderleri yerli girdi olarak kabul edilir.
Buna karşılık, ithalatçıdan/dağıtıcıdan alınarak kullanılan doğalgaz ve petrol ürünleri ise, ithal girdi olarak değerlendirilir.
Örneğin ; Bir firma doğalgazı ısıtma amacı için kullanıyorsa ısıtma gideri ithal girdi olarak ele alınacaktır. Ancak doğalgazdan elektrik üretip bu elektriği kendi üretiminde kullanıyorsa elektrik yerli girdi olarak ele alınacaktır.

Yerli Malı Belgesi talebinde Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki adreslerin uyuşmadığı durumlarda hangi adres esas alınacaktır?

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki adreslerin uyuşması gerekir.

Bitkisel (Tahıllar,sebzeler, vb) veya hayvansal (Hayvan yetiştiriciliği,yumurta, vb) bir ürün herhangi bir sınai işlemden geçmeden ticareti yapılacaksa Yerli Malı Belgesi düzenlenir mi?

Bitkisel (Tahıllar, sebzeler, vb) veya hayvansal (Hayvan yetiştiriciliği, yumurta, vb) bir ürün herhangi bir sınai işlemden geçmeden ticareti yapılacaksa bu ürün için Yerli Malı Belgesi, “müstahsil makbuzu” görülerek ticaret borsası tarafından düzenlenir. Yerli katkı oranı % 100 ‘dür. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli talep edilmez.
Ancak Bitkisel veya hayvansal bir ürün herhangi bir sınai işlemden geçerek kapasite raporu düzenleniyorsa, bu ürünün belgesi sanayi ürünlerine verilen her belge gibi odalar tarafından düzenlenecektir.

Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgeleri süreleri Yerli Malı Belgesi süresini nasıl etkiliyor?

Yerli Malı Belgesi hazırlandığı anda önemli olan Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinin geçerli olup olmadığıdır. Sürelerinin bitimine 1 gün kalmış olsa bile Yerli Malı Belgesine 1 yıllık süre verilmektedir.

A.TR ve EUR.1 belgelerinin geçerlilik süresi nedir?

İhracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı ay geçerlidir ve bu süre zarfında ithalatçı ülkelerin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

A.TR, Form A ve Ülkelere göre düzenlenmiş Menşe belgelerinin fiyatı nedir?

Bir adet satış fiyatı7 TL., basitleştirilmiş, A.TR’nin bir adet satış fiyatı 3 TL.’dır.

İhracat evrak tasdik fiyatı nedir?

31 TL’dir.

ATA karnesi kullanabilmek için bir Odaya üye olmak zorunluluğu var mıdır? ATA Karnesi fiyatı nedir?

Hayır üye olma zorunluluğu yoktur. ATA karnesi kullanmak için herhangi bir Odaya üye olmak zorunluluğu yoktur. Kamu kurumları da dâhil olmak üzere tüm tüzel ve gerçek kişiler ATA karnesi kullanabilir. ATA karnesi ücreti 340 TL’dir.

ATA Karnesi ile geçici ithalatı yapılan eşya satılabilir mi?

Bir ATA karnesi eşyanın ayniyetine uygun olarak geri dönmesi esastır. Ancak, karne kapsamı eşyanın satışının yapılması halinde, ithalat rejimi şartları geçerlidir

ATA Karnelerin kullanım süreleri nedir?

Onay tarihinden itibaren 1 yıldır.

Sigorta acenteliği uygunluk belgesi müracaatı için gerekli belgeler nelerdir? Ücreti nedir?

Odamız Web sitesinde mevcuttur. Uygunluk belgesi ücreti 85 TL, fiziki tetkik ücreti  86 TL’dir. Ayrıca, kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra 30.000 TL TOBB’un levha kayıt ücreti ödenmelidir

Ana Fuar Takvimine başvuru nasıl yapılır?

TOBB’un Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Uygulama ve Esaslar kapsamında, ana fuar takviminde yer almak üzere yapılacak fuar düzenleme başvuruları, fuarın düzenleneceği yıldan bir önceki yılın Ağustos ayının 1 inci gününe kadar söz konusu esaslarda belirtilen belgelerle birlikte ilgili Oda/Borsaya başvurulur.

Yurt içinde düzenlenen fuarların listesine nasıl ulaşabilirim?

TOBB’un www.tobb.org.tr adresinden güncel yurt içi fuarlarına ulaşmanız mümkündür.

TIR Karnesi kullanmak ve TIR Sistemine girmek için ne yapılmalı?

TOBB’a bağlı yetkili Odalara başvurmak ve ayrıca TIR Sözleşmesinde belirtilen şartlara haiz olmak gerekmektedir.

TIR Karnesi süresinde iade edilmez ya da kaybolursa ne yapılmalı?

Tır Karnesi süresinde iade edilmezse ya da kaybolup çalındıysa acilen bağlı olunan Odaya kayıp/çalıntı başvurusunda bulunulmalıdır.

Sayısal Takograf kartı başvurusu nasıl yapılır.

staumkm.tobb.org.tr adresinden başvuru yapılır.

Sayısal Takograf kart ücreti nedir?

Yeni başvuru ve yenileme 217 TL, kayıp/çalıntı/el konulma 434 TL ve servis/şirket kartı 612 TL'dir.