Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

11 total results found

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Birim Fonksiyon Tanımları

Odanın bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek, Odanın sunucu servis alt yapısının sürekliliğini sağlamak, Odanın yazılım ihtiyaçlarına uygun çözümler planlamak, geliştirmek, şartname hazırlamak ve satın alma ve sözleşme faaliyetlerine destek olmak, Odanın bilg...

Mali İşler Müdürlüğü

Birim Fonksiyon Tanımları

İlgili mevzuat gereğince muhasebe kayıtlarını tutmak ve raporlamak, Oda üyelerinin yıllık ve munzam aidatlarının tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yerine getirmek, Odanın her türlü hak ve alacaklarını takip etmek ve tahsilat işlemlerini yerine getirmek; gecik...

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Birim Fonksiyon Tanımları

İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak, Tüm insan kaynakları uygulamalarını adalet ve gelişim temelinde ele alarak gerekli düzenlemeleri yapmak, Personel memnuniyetini dönemsel olar...

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Birim Fonksiyon Tanımları

  ATSO Akademi çatısı altında başta üyelerimiz, çalışanları ve genel katılıma açık mesleki-teknik eğitim programları, kurslar, kişisel gelişim, bilgilendirme toplantıları, kalite yönetim sistemi eğitimleri ve temsilcilik eğitimleri, konusunda ihtiyaçları tesp...

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

Birim Fonksiyon Tanımları

Meslek Komitelerinin aylık olağan, olağanüstü, ortak ve genişletilmiş toplantılarını düzenlemek, üyelerin mesleki sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili alınan kararların takibini yapmak ve gerekli girişimlerde bulunmak, ayrıca sektörlere yönelik olarak bilgi...

Satınalma ve İdari İşler Müdürlüğü

Birim Fonksiyon Tanımları

Oda birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak, ilgili birimlerden gelen teknik ve idari şartnameler doğrultusunda, satın alma prosedürünün gereğini yapmak. Satınalma Komisyonu toplantısını organize etmek. Günlük satın alma işlemleri...

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü

Birim Fonksiyon Tanımları

Tüm sektörlere yönelik araştırmalar yapmak, rapor ve kurumsal görüş hazırlamak, Yerel yönetimlerce ve ilgili diğer kamu otoritelerince yürütülen fiziki, iktisadi ve sektörel planlama çalışmalarını yakından takip etmek, Türkiye ve Antalya’nın ekonomik ve sosy...

Özel Kalem Müdürlüğü

Birim Fonksiyon Tanımları

Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve üyelerinin sekreteryasını; yazışma ve gönderim (çiçek/telgraf vb.) hizmetlerini yürütmek, İhtisas Komisyonları toplantılarını düzenlemek ve izlemek, Meclis Başkanlık Divan...

Müşavirler

Birim Fonksiyon Tanımları

Sektörel araştırmalar yapmak, gerekli görülen hususları rapor olarak ilgili yönetim kademelerine ve/veya birimlere iletmek, Kent ekonomisinin ve Oda hizmetlerinin gelişimi ile ilgili projeler üretmek, Odanın yaptıracağı inşaat, tadilat ve özel projeleri yürü...

Danışmanlar

Birim Fonksiyon Tanımları

ATSO’nun davetli olduğu toplantılarda Odayı temsil etmek, görüş sunmak, görüşülen konular ile ilgili bilgi notu hazırlayıp Yönetim Kurulu‘na sunmak, ilgili birimlere göndermek, Antalya ile ilgili ekonomik göstergeleri ve toplantıları yakından izlemek, Yönetim...

Belgelendirme Müdürlüğü

Birim Fonksiyon Tanımları

Dolaşım belgelerinin satış ve onay işlemlerini yapmak, Ata Karnesi onay işlemlerini yapmak, Türk Malı Belgesinin satış ve onay işlemlerini yapmak,  TIR sistemine kayıtlı firmaların TIR işlemlerini yürütmek, İhracata yönelik fatura, çeki listesi vb. belgele...