Skip to main content

Gerçek Kişi Kuruluş

 1. Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
 2. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
 3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
 4. “gerçek kişi tacirlerin bilanço esasına göre tutulan defterlerin Noter Tasdikli Yevmiye Defteri Ön sayfa Sayfa Fotokopisi
 5. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
 6. Fotoğraf (1 adet),
 7. Ticaret Unvanı Altında Müdürlüğümüzde veya Müdürlüğümüze Gönderilmek Üzere Diğer Sicil Müdürlüklerinde Ticaret Unvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyanı ya da Ticaret Unvanı Altında Noterde Düzenlenmiş İmza Beyannamesi yada Dijital İmza
 8. Vergi levhası
 9. Güncel Yoklama Tutanağı fotokopisi veya Mükellef Görüntüleme fotokopisi
  İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin kuruluş işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı'nın izin yazısıyla ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği (1 adet asıl) aranır.
 10. Esnaf Kaydı Olmadığına Dair Beyan

Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.,

Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.