Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

445 total results found

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sureti

Ticaret Sicil Belgeleri

İstenilmesi halinde firmanın Ticaret Sicili dosyasında mevcut olan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri’ nin fotokopilerinin çekilip onaylandığı belgedir. Dilekçe ile talep edilir. Harca tabidir. Müracaat yeri ATSO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)

Fiili Tüketim Belgesi

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Tahsis, kota veya izne tabi bazı ürünlerin, belirli bir döneme ait hammadde olarak tüketim miktarlarının tespit edilmesi amacıyla düzenlenen belgedir. Genellikle akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin temininde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ibraz e...

Gerçek Kişi Kuruluş

Gerçek Kişi

Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), “gerçe...

odakayıtbeyannamesi
4
gerçekkişi
5
hakikişahıs
6
kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3

MERSİS Nedir?

MERSİS

PROJENİN AMACI Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin vergi numarası ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standar...

Sayısal Takograf Nedir, Başvuru ve Takibi Nasıl Yapılır?

Ticari Belgelendirme Hizmetleri

Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır. Takograf ...

TIR Sistemi

Ticari Belgelendirme Hizmetleri

TIR Karnesi: Uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından birini oluşturan karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan TIR Sözleşmesi'ne ülkemiz 1966 yılında taraf olmuş, TOBB, Bakanlar Kurulu Kararı ile aynı tarihten it...

Çek Sorgulaması ve E-Rapor

Çek Sorgulaması ve E-Rapor

KREDİ KAYIT BÜROSU (KKB) ELEKTRONİK RAPOR SİSTEMİ (E-RAPOR) Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB  ile imzaladığı protokol çerçevesinde,  KKB’nin E-Rapor hizmetlerinden faydalanmak isteyen tüzel kişilerin bu sisteme üyeliklerini gerçekleştireceklerdir. Gerçek...

TOBB Yurtiçi Fuar Başvuruları

Ticari Belgelendirme Hizmetleri

TOBB tarafından hazırlanan “Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde, Antalya’da düzenlenecek fuarlara ilişkin “Fuar Düzenleme Başvuruları” ile Odamız üyesi olup fuarcılık sektöründe faaliyet gösterecek olan firmaların “Fuar Düzenle...

Mücbir Sebep Belgesi

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkansız hale getiren neden...

Yerli Malı Belgesi

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Yerli Malı Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında ...

Sicil Kayıt Sureti

Ticaret Sicil Belgeleri

Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 17.Maddesine Göre Sicil Kayıtlarından Verilen Suret; Dilekçe ile talep edilir. Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, istenilen suretin belirtilmesi yeterlidir. Harca tabidir. Müracaat yeri ATSO Sicil ...

Ekspertiz Raporu

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Kapasite Raporları Düzenlenemeyecek Gıda İşyerlerine Yönelik Ekspertiz Raporu:Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmadan, genellikle elle, işçilik marifetiyle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerleri için düzenlenen,...

İş Makinası Tescil-Tasdik

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

İş Makinasının Tanım ve Kapsamı İş makinaları, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araç...

İş Makinası
İş Makinası Tescil
Ruhsat
Ruhsat yenileme
Tescil Belgesi yenileme

Kapasite Raporu

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldı...

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Geçerlilik Süreleri Devam Eden Firmalar

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Kapasite Raporu Geçerlilik Süresi Devam Eden Firmalar (TOBB-Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi)

İmalat Yeterlilik Belgesi

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

İlgili işletme için düzenlenmiş olan kapasite raporunun referans alınması suretiyle söz konusu rapordaki ürünlerin yine raporda yer alan makine tesisat ile imal edilmesindeki teknik yeterliliği gösteren ve ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen belged...

Bağ-Kur IB Formunun Antalya Ticaret Sicili Memurluğu’ndan onayı

Ticaret Sicil Belgeleri

Bağ-Kur tarafından verilen IB Formu, Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onayı istenmesi halinde; firmanın Ticaret Sicili dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanan belgedir. Matbu form Harca tabidir. Müracaat yeri ATSO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işleml...

Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu

Ticaret Sicil Belgeleri

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne Kişi Statü Belgesi başvurusunda bulunacak kişilerin talebi üzerine Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce düzenlenen belgedir. Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne Kişi Statü Belgesi başvurusu için verilecek matbu form, Dilekçe...

İflas - Konkordato Yazısı

Ticaret Sicil Belgeleri

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kayıtlı olan firmaların iflas ve konkordato akdetmediğine dair yazılan yazıdır. Belge talepleri 2 şekilde yapılabilir: 1. Dilekçe ile talep edilir. Harca tabidir. Müracaat Yeri ATSO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)...

Gerçek Kişi Şube Açılışı

Gerçek Kişi

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Antalya Şubesinin açılışı : Gerçek Kişiler için  Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.mad...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6