Skip to main content

Kuruluş

 1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (İşletme yetkilileri tarafından imzalanmış),
 2. Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış), 
 3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (İşletme yetkilileri tarafından imzalanmış),
 4. Kurucuların tamamının imzalarının bulunduğu noter tarafından onaylanmış iş ortaklığı kuruluş sözleşmesi.
 5. İş ortaklığı sözleşmesinin tarafı tüzel kişi yönetim organı tarafından alınan iştirak kararı (noter tasdikli sureti)
 6. İş ortaklığı ticari işletmesinin faal olduğunu gösterir vergi dairesi yazısı.
 7. İşletme temsilcilerinin;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
  b) Fotoğrafı (1 adet),
  c) Ticari işletmede temsile yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi,

4. maddede belirtilen sözleşmede;
a) Ortaklığa ilişkin tarafların ticaret unvanları, merkez adresi, temsil yetkilileri,
b) Ortaklığın açık olarak bir ticarî işletme işletmek üzere oluşturulduğu ve bu hususa konu ticarî işletmenin unvanı, adresi, amaç ve konusu, herhangi bir süre ile kurulmakta ise bu süre,
c) Ortaklığa konu ticarî işletmenin kimler tarafından temsil edileceği, pilot veya lider ortağın kim olduğu,
hususları belirtilmek kaydıyla gerekli görülecek diğer hususlara yer verilir.
Ayrıca, sosyal güvenlik, vergi ve kamu ihale mevzuatı gibi ilgili mevzuat gereği aranılan diğer şartlar bu sözleşmede açıkça gösterilir.


Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.


Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.