Skip to main content

Anonim Şirket Hisse Devrinin Tescil Edilmeksizin İlanı

  1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekâleten imzalanmalı, vekâletnamenin noter onaylı aslı ya da onaylı sureti eklenmelidir.),
  2. Hisse devrine muvafakat edildiğini gösteren noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 adet asıl),
  3. İmzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi (1 asıl), (Hisse devir sözleşmesinin kabulüne ilişkin yönetim kurulu kararı hisse devir sözleşmesi tarihi ile aynı yada SONRA alınmalıdır.)
  4. Pay geçişinin işlendiği pay defterinin ilgili sayfasının örneği (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1 nüsha),

Hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmiş ise hamiline yazılı hisse senetlerinin devrine ilişkin ilan başvuruları hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.