Skip to main content

Şirketten Ticari İşletmeye Tür Değişikliği

Anonim veya Limited Şirketler; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134 üncü maddesi ve Türk Ticaret Kanununun 194 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Gerçek Kişi Ticari İşletmeye dönüşebilecektir.

 1. Dilekçe (Yetkili tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Ticari işletme kuruluş dilekçesi (ticari işletme sahibi tarafından imzalanmış).
 3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (ticari işletmeyi temsile yetkili kılınan kişi tarafından imzalanmış),
 4. İnceleme hakkının kullanıldığına ilişkin tür değiştiren şirketin ortağı tarafından imzalanmış beyan.
 5. Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu(Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden, tür değiştiren şirketin ortağı tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin beyan ve KOBİ tanımına ilişkin SMMM/YMM raporu müdürlüğe verilir.)
 6. Tür değiştiren şirketin tapu, taşıt, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren şirket yönetimi tarafından imzalanan beyan.
 7. Tür değiştiren şirketin aktif şube kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin şirket yönetimi tarafından imzalanan beyan.
 8. Tür değiştirme planının kabulüne ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği.
 9. Tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim organı tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço.
 10. Tür değişikliği yapan şirketin tapu, taşıt, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal veya hakların listesi ve değerinin tespitine, sermayesinin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ve tür ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde ise bu tespitlere ilişkin denetçi raporu.
 11. Ticaret şirketinin paylarının ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişilere devredildiğini ispatlayıcı belgeler.
 12. Tür değiştiren şirketin yönetim organı tarafından hazırlanarak imza altına alınan ve genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı.
 13. Oda Kayıt Beyannamesi (Ticari işletme yetkilisi tarafından imzalanmış) ile birlikte ATSO Merkez - Oda Sicili Müdürlüğü'ne ayrıca müracaat edilmesi gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı maddesi kapsamında bulunan anonim şirketler ile 633 üncü maddesi kapsamındaki limited şirketler ile tasfiye halindeki ticaret şirketleri ticari işletmeye dönüşemezler.


Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.

Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ve sözleşmenin Müdürlüğümüz huzurunda imzalanması sırasında Müdürlüğümüze mutlaka ibraz edilmeleri gerekmektedir.
Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir,