Skip to main content

Adi Komandit Şirket Tasfiye Sonu

  1. Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)
  2. Tasfiye sonuna ve son bilançonun onayına ilişkin noter onaylı karar örneği (1 asıl), veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair tüm ortaklar tarafından verilen yazılı beyanları,
  3. Tasfiye Memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
  4. Tasfiye Memurları tarafından imzalı son bilanço (1 asıl),
  5. Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne tasfiye sonu bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin imzalı Vergi Dairesi Alındı makbuzu aslı,
  6. Şirket alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler.