Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

9 total results found

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Genel Giderler neleri kapsar?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği eki Tek Düzen hesap Planına göre 632- Genel Yönetim Giderleri kapsamına giren aşağıdaki giderler genel giderlerdir.“İşletmenin genel yönetimi fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle yada satılan mal maliyeti ile...

Yerli Malı Belgesi
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

Firma stok yönetim programı kullanıyorsa (SAP vb) fatura yerine veri program çıktısı kullanılabilir mi?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli düzenlenirken geçici vergi dönemleri itibariyle muhasebe verilerinin kullanılması halinde, stok değerleme programı kullanan firmalarda muhasebeye uygunluk yönünden program çıktılarının kullanılması gerekir.

Yerli Malı Belgesi
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Dolaylı İşçilik neleri kapsar ?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Üretim faaliyetleri ile ilgili olmakla birlikte, belli bir mamulün maliyetine doğrudan yüklenemeyen işçilik giderleridir. (Örneğin; Üretim departmanı bakım yöneticilerinin ücretleri, üretim departmanı bakım personeli ücretleri, fabrika binası bekçisi veya güve...

Yerli Malı Belgesi
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli düzenlenirken hangi döneme ait bilgiler esas alınacaktır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Sürekli denetimlerde esas olarak son üç aylık geçici vergi dönemi verilerinin kullanılması gerekir. Ancak, son üç aylık geçici vergi dönemi beyannamesi henüz verilmemişse bir önceki geçici vergi dönemi verilerinin de kullanılabilmesi gerekir.Bu hesaplamanın y...

Yerli Malı Belgesi
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

Birden fazla ürün çeşitliliği olan firmalarda, farklı katkı oranı olan ürünlerin her bir ürün çeşidi için ayrı ayrı mı, yoksa en düşük orandaki ürüne göre tek belge mi düzenlenir ?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Bu konuda Tebliğ Madde-7 (5) ve Uygulama Usul ve Esasları Madde 15 (5) aşağıdaki gibidir.“Her ürün için ayrı ayrı belge verilebileceği gibi, aynı grupta bulunan birden fazla ürün için tek Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir. Bu durumda her bir ürün ile ilgili bi...

Yerli Malı Belgesi
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde ithal girdide hangi fiyat esas alınır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Tebliğde açık bir şekilde “İthal girdi tutarının hesaplanmasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır” ibaresine yer verilmiştir.

Yerli Malı Belgesi
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

Amortisman giderlerinin tamamı yerli girdi olarak kabul edilecek mi? İthal makine ve teçhizata ilişkin amortisman giderlerinin ithal girdi olarak dikkate alınması gerekecek mi?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Amortismana tabi sabit kıymetlerin iktisap tarihlerinin çok geniş bir zaman dilimine yayılması ve mamul maliyetine giden amortisman giderlerinin her bir makine-teçhizat bazında ayrılmasının zorluğu nedeniyle, amortisman giderlerinin tamamının yerli girdi olara...

Yerli Malı Belgesi
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü nasıl yapılacaktır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılır, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilir. Eğer girdi sanayi sicil belgesine sahip bir işletme tarafından üretilmiş ve sanayi sicil belgesinin üretim konusu ...

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli
Yerli Malı Belgesi

Enerji (elektrik, doğalgaz ve petrol ürünleri) giderleri yerli girdi mi, ithal girdi mi olarak dikkate alınacaktır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Yurt içi üreticiden alınan ve doğalgazdan veya petrolden üretilen elektrik giderleri yerli girdi olarak kabul edilir.Buna karşılık, ithalatçıdan/dağıtıcıdan alınarak kullanılan doğalgaz ve petrol ürünleri ise, ithal girdi olarak değerlendirilir.Örneğin ; Bir f...

Yerli Malı Belgesi
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli