Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicili Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevaplar

Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendiği bir site var mıdır?

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir. (2004 yılından önce yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri görüntülenememektedir.)

Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvuru süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

Yeni bir işyeri açtım. Ticaret ve Sanayi Odası'na mı yoksa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na mı kayıt olmam gerekir?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası'na kaydolabilmeniz için tacir olunması gerekmektedir. Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu'nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre "Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir." Diğer taraftan Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilirler.

Anonim Şirketlerde her yıl genel kurul yapılması zorunlu mudur?

Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesine göre Anonim Şirketler her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde olağan genel kurul yapmak zorundadır.

Anonim Şirket olarak kayıtlıyız. Genel Kurulda Yönetim Kurulumuzu 3 yıl süre ile seçebilir miyiz?

Öncelikle şirket esas sözleşmesi / tadil metninin "yönetim kurulu ve süresi" maddelerine bakılması gerekir. Esas sözleşme / tadil metninde aksine bir hüküm yoksa 3 yıl süre ile seçilebilir. Şirket Esas sözleşme / tadil metninde özel bir hüküm varsa 3 yıl süre ile seçilemez.

Merkezimiz İstanbul'da olan bir Limited Şirketiz. Antalya'da şube açmak istiyoruz. Şube açılış tescili için gerekli evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden Tescil ve Üyelik İşlemleri kitaplığına tıklanır. Uygun olan şirket tipi seçilerek Şube Açılışı alanına girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanını belirlerken nelere dikkat etmeliyiz?

İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet”, “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.
Anonim ve Limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.
Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanının uygun olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?

Bir ticaret unvanı, Türkiye’ nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.
Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanunun 46. Maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez.
Örnek 1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise “A inşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.
Örnek 2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir.
Örnek 3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise “C Turizm Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.

Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Şirketimize 2005 yılında almış olduğumuz ortaklar kurulu kararı ile ortaklar haricinden yani dışarıdan müdür atanmıştır. Ortak dışından atanan müdürün görevi

Türk Ticaret Kanunu'nun 630. maddesinin 1.paragrafında "Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.” Ayrıca 2. Paragrafında “Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. " dendiğinden, dışarıdan müdür olarak atanan kişi genel kurul kararı ile görevden alınarak yeni bir kişi müdür tayin edilebilir.

İki arkadaş ortak olarak Adi Şirket kurulabilir miyiz? Ticaret Siciline tescil ettirebilir miyiz?

Adi Şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmemiş olup, tüzel kişiliğe de sahip değillerdir. Bu nedenle adi şirketlerin ticaret siciline ve odamıza kaydı söz konusu değildir. Her bir ortağın ayrı ayrı şahıs işletmesi olarak kaydı gerekir.

Gerçek kişi işletmesini nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüştürmek mümkün müdür?

Türk Ticaret Kanunu 194. Madde 2.fıkraya göre “Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde 182 ila 193. Madde hükümleri kıyasen uygulanabilir.” Denildiğinden gerçek kişinin nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüşmesi mümkündür.

Limited Şirketlerde ortakların koyacakları her payın değeri ne kadar olmalıdır?

Limited Şirketlerde ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL. veya bunun katları olması lazımdır.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler Antalya’ da kurulu bir şirkete ortak olabilirler mi? İstenen evraklar nelerdir?

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 17.06.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de yeni kurulacak bir şirkete veya mevcut kurulu bulunan bir şirkete ortak olabilirler. Yeni kurulacak veya kurulu bir şirkete ortak olmak isteyen yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler için https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri tıklanır, Yabancı Sermayeli Şirketler alanından Yabancı Uyruklu Şirketlerin Kuruluşunda İstenen Evraklara girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Anomin Şirketlerde ortaklar dışından birisi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir mi?

Türk Ticaret Kanunu'nun 359.maddesinin 1.paragrafında "Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan yönetim kurulu bulunur.” Denilmektedir. Yasa maddesi uyarınca şirket ortağı dışından birisi de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

Şirket unvanımızda " TÜRK " ibaresini kullanabilir miyiz?

Ticaret unvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 46.maddesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği’ nin 44.maddesi)

Müdürlüğünüze kayıtlı firmaların en son güncel bilgilerine (adres, telefon, ortak ve yetkili isimleri) nasıl ulaşabilirim?

www.atso.org.tr adresinden ATSO Üye Sorgulama başlığını tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz.

Gerçek kişi olarak Odanıza kayıtlıyım. Vergi kaydım silindiği zaman oda kaydımda silinir mi?

Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı sildirmek için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvurarak ticareti terk ettiğinizin tescilini yaptırmanız gerekmektedir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 31.maddesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği’ nin 51.maddesi)

Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Yetki belgesi almak için ne yapmamız gerekiyor?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden B. Belge Hizmetleri bölümünden Ticaret Sicil Belgeleri alanına tıklanarak girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Anonim Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Şirket merkezimizi Adana'ya nakil etmek istiyoruz. Ne yapmamız gerekir?

Şirket esas sözleşmenizin merkez maddesinin tadil edilmesi ile ilgili yönetim kurulu karar defterine karar alınır, tadil tasarısı hazırlanır, söz konusu tadil tasarısı genel kurulun onayına sunulur. Bu işlemler tamamlandıktan sonra Ticaret Sicili Müdürlüğümüze https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden B. Belge İşlemleri, Ticaret Sicil Belgeleri bölümünde Merkez Nakli Belgesi alanında yer alan evraklarla birlikte müracaat edilir. Müdürlüğümüzden Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre belge ve sicil dosyanızın tasdikli fotokopisi alınarak Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne kayıt için başvuru yapılması gerekir.

Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Ortaklarımızdan biri hisselerinin tamamını devir ederek ortaklıktan ayrıldı. Hisse devrinin tescil süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

Anonim Şirketin tasfiye işlemleri için istenen evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Anonim Şirketler tıklanır, Tasfiyeye Giriş başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Kooperatif olarak kayıtlı bulunmaktayız. Yıllık Olağan Genel Kurulumuzu yaptık. Genel Kurulda organ seçimlerimiz oldu. Tescil ve ilan işlemleri için getirilmesi gereken evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Kooperatifler tıklanır, Genel Kurul başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

 

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurulunda yönetim kurulumuzu seçtik. Tescil ve ilan masraflarımız ne kadardır?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Harç İlan ve Kayıt Ücretleri alanına tıklanarak ulaşılabilir.

Limited Şirketimizi nevi değiştirmek suretiyle Anonim Şirkete dönüştürmek istiyoruz. İstenen evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Tür Değişikliği başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Unvan değişikliği yapmak istiyoruz. Ne yapmamız gerekir ve istenen evraklar nelerdir?

Öncelikle belirlenen yeni ticaret unvanının kontrolü yapılmalıdır. Kullanmak istediğiniz yeni ticaret unvanının daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir.
Unvan seçerken dikkat edilecek hususlar:
İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet”, “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.
Anonim ve Limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.
Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

Müdürlüğümüzce unvan kontrolleri öncelikle müdürlüğümüz kayıtlarından sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Sicili Gazetesinin internet sitelerindeki Unvan sorgulama bölümlerinden yapılmaktadır. Şirket kuruluşlarında unvanın öncelikle firma tarafından ilgili bölümlerden kontrolü yapılabilir, ancak mutlak surette en son kontrolün Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce yapılması zorunludur. Unvan kontrolünden sonra istenen evraklara https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Limited Şirketler tıklanır, Ana Sözleşme Değişikliği başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Şirket merkezimiz İstanbul'dur. Antalya'da merkeze bağlı bir işyeri açtık. Müdürlüğünüze kayıt ettirmek zorunda mıyız?

Türk Ticaret Kanunu'nun 48.maddesi ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’ nin 120.maddeleri uyarınca şube olarak kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Anonim Şirketimiz 2021 yılında tasfiyeye geçmiş, tasfiye tescili yapılmıştır. Tasfiye sürecimiz ne kadardır?

Tasfiye tescil işleminden sonra birer hafta ara ile üç defa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrı ilanları yapılır. Üçüncü ilanın yayınlandığı gazete tarihinden itibaren en az 3 ay (ana sözleşmenizde aksine bir hüküm bulunmaması halinde) beklenir. 3 ay sonunda Tasfiye Sonu evrakları tamamlanarak kayıt silinme için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne müracaat edilir.

Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Amaç ve konu maddesini oluşturmak için yararlanabileceğim listeniz var mıdır?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında İş Konusu Örnekleri başlığına tıklanması halinde ulaşılabilir.

Almanya’da Kurulu yabancı bir şirket Antalya'da kurulmuş ve faaliyet gösteren bir Limited Şirkete ortak olmak istiyor. Hangi evraklar istenmektedir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Yabancı Sermayeli Şirketler alanından Yabancı Uyruklu Şirketlerde Hisse Devrine girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

İtalya’da kurulu yabancı bir şirket Antalya'da şube açmak istiyor. Nasıl bir yol takip etmeliyiz ve hangi evraklar istenmektedir?

Tescil işlemleri için istenen evraklara https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Yabancı Sermayeli Şirketler alanından Yabancı Uyruklu Şirketin Türkiye Şubesi Kuruluşunda İstenen Evraklara girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Şirket müdürümüzün görev süresi sona ermiştir. Yeni müdür tayini ile ilgili alacağımız kararda müdürümüzü süresiz atayabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu’nda, Limited Şirket müdürlerinin görev süresi bakımından sınırlayıcı bir hüküm yoktur. Bu nedenle alacağınız kararda müdüre herhangi bir süre vermeden seçebilirsiniz.

Limited Şirket en az kaç kişi ile kurulabilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 573’ e göre: “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur….” Hükmü uyarınca limited şirket bir veya daha çok ortak ile kurulabilir.

Limited Şirket kuruluşunda en az sermaye miktarı ne olmalıdır?

Limited Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 10.000.TL. olmalıdır.

Limited Şirketimize ortaklar haricinden bir kişiyi müdür olarak seçebilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nun 623.maddesi 1.paragrafında: “Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara yada üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.” Denildiğinden ortaklar harici kişilerde müdür olarak atanabilir ancak ortak dışı müdürün yanında en az bir ortağında şirketin yönetim ve temsil hakkının bulunması gerekmektedir.

Anonim Şirketler en az kaç kişi ile kurulabilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 338: “Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.” Hükmü uyarınca (Özel Kanunlara tabi Anonim Şirketler hariç) Anonim şirketler bir veya daha fazla kişi ile kurulabilir.

Anonim Şirket kuruluşunda en az sermaye miktarı ne olmalıdır?

Anonim Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 50.000.TL. olmalıdır.

Yabancı yatırımcılar Türkiye'de her alanda faaliyet gösterebilirler mi?

Yabancı Yatırımcıların Türkiye’de Serbestçe Doğrudan Yatırım Yapmaları İlkesine Özel Kanunlarla getirilen sınırlamalar vardır. Bu faaliyet alanlarında yapılan sınırlamalar ile ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden bilgi alınabilir.

Limited Şirket ortaklarımızdan birinin evlilikten dolayı soyadı değişmiştir. Değişikliği tescil ettirmemiz gerekir mi? Hangi evraklar istenmektedir?

Tescil edilmiş hususlarda vuku bulacak her türlü değişiklikler tescile tabidir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 31.maddesi) Tescil müracaatı için; https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Limited Şirketler tıklanır, Ortağın İsim Değişikliği başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Merkezimiz Antalya'dadır. Adresleri İzmir ve Bursa olmak üzere iki ayrı ilde şube açmak istiyoruz. Her iki ildeki şubelerin açılış kararlarını aynı kararda alabilir miyim?

İki ayrı ilde açılacak şubeleriniz için iki ayrı karar alınması uygun olur. Çünkü İzmir adresli şubenizin tescili İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü, Bursa adresli şubenizin tescili ise Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Hisse devrinde tescil yapılırken devrin ortaklar arası veya şirket dışından bir kişiye yapılması arasında tescil masrafları bakımından bir fark var mıdır?

Her iki durumda da tescil masrafları arasında fark bulunmamaktadır. Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca tescil harcı Ticaret Siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin her biri için, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti ise yayınlanacak olan metnin her bir kelimesi için hesaplanmaktadır.

Yeni bir Anonim Şirket kurmak istiyoruz. Kayıt için ne kadar ödeme yapmamız gerekir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri bölümünden Harç İlan ve Kayıt Ücretleri alanına tıklanarak ulaşılabilir.

Kollektif Şirkette asgari sermaye miktarı nedir?

Türk Ticaret Kanunu'nda Kollektif Şirketler için asgari sermaye miktarı öngörülmemiştir.

Kollektif Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Amaç ve konu maddesini değiştirmek istiyoruz. İstenen evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Kollektif Şirketler tıklanır, Ana Sözleşme Değişikliği başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Babam 2009 yılında vefat etmiş olup, odanıza gerçek kişi olarak kayıtlıdır. Odanızdaki kaydının kapatılması için ne yapmamız gerekiyor?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Gerçek Kişiler tıklanır, Vefat Eden Gerçek Kişi başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Gerçek kişi olarak Müdürlüğünüze kayıt olmak istiyorum. Kayıt için ne kadar ödeme yapmam gerekir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Harç İlan ve Kayıt Ücretleri alanına tıklanarak yeni kayıt ücretleri listesine ulaşılabilir.

Yurt dışında şube açmak istiyoruz. İstenen evraklar nelerdir?

Şube açmak istediğiniz ülkenin sicil kayıtlarının tutulduğu ilgili merciden (ticaret odası/mahkeme gibi) şube açılışı için hangi evrakları istediklerini öğrenmeniz gerekmektedir. Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nden istedikleri herhangi bir belge varsa talep etmeniz halinde karşılanabilir.

İki ortaklı bir Limited Şirketimiz var. Aynı zamanda şirket müdürü olan diğer ortağıma hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Şirketi kapatabilmem için ne yapmam gerekir?

Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir.

Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Ortaklarımızdan biri vefat etmiştir. Veraset ilamı çıkartılmıştır. Tescil işlemleri için istenen evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Limited Şirketler tıklanır, Ortağın Vefatı başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.