Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” denilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları 
1.Dilekçe
2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek, yerli malı belgesi düzenlenecek ürün sanayi sicil belgesinde yer alacak)
3. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli /  “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir.
4.Yerli Malı Belgesi için Taahhütname
5.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
6.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
7.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
8.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi
9.Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)
10.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
11.TOBB hesabına belge başına onay ücreti (talep edilen ürün başına onay ücreti).TOBB hesap numaraları aşağıdadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazı doğrultusunda; 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında Odalara yapılacak olan Yerli Malı Belgesi taleplerinde TOBB tarafından belge başına 900,00.-TL onay ücreti alınacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hesap Numaraları

Akbank  Bakanlıklar Şubesi

TR 350004600153888000069072 

Vakıflar Bankası Merkez Şubesi

TR 210001500158007293586413 

Halkbank  Çukurambar Ticari Şubesi

TR 140001200131100016000038

İş Bankası Akay Şubesi

TR 100006400000142010785529 

Ziraat Bankası Akay Şubesi

TR 020001000760059943505032 

12.ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti (Belge başına ücret yatırılacaktır,  Onaylı Belge Odadan teslim alınırken vezneye yatırılacaktır.) 

ÖNEMLİ:
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli ve Taahhütnamede geçen ürün isimlerinin Kapasite Raporu TABLO : II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ  kısmında geçen ürün adı ile aynı olmalıdır. 


Yardımcı Bilgiler:

Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)
TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları
Yerli Malı Belgesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli
KİK Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi
Eurostat Teknoloji Sınıflamaları Listesi
Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5)


İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü


Revision #24
Created 27 April 2022 11:46:47 by Şerife Çelik
Updated 19 February 2024 11:40:18 by Şerife Sarı