Limited Şirket Sermaye Arttırımı

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
 2. Sermaye artırımına ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği ( 1 asıl),
 3. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (1 asıl),
 4. Nakden taahhüt edilen şirket sermayesi şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içerisinde ödenebilir. Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının ödenmesi halinde ödemeye ilişkin banka mektubu aslı ibraz edilmelidir.
 5. Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu raporu ve faaliyet belgesi aslı,
  -Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yolu ile sermaye artırılamaz.
  -Bu fonlarla birlikte aynı anda ve aynı oranda taahhüt yolu ile sermaye artırımı yapılabilir.
  -Sermaye artırımı esnasında verilecek YMM veya SMMM raporu fonların sermayeye dönüştürüldüğü ya da bilançoda bu fonların mevcut olmadığının belirtilmesi gerekmektedir.
 6. Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançosuna bağlı olarak düzenlenen YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
 7. Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise;
  a) Artırılan ayni sermayenin değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
  b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
  c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
 8. Sermayenin arttırılan kısmının onbinde dördü olan Rekabet Kurumu’ nun, Oda veznesine yatırıldığını gösteren makbuz aslı.

Revision #13
Created 29 April 2022 08:50:04 by Şerife Çelik
Updated 5 January 2023 06:04:44 by Fatih Akdeniz